schoolinfo

WELKOM

Onze school “Sint-Bavo” is een school van de Zusters van Liefde te Gent.

Precies 200 jaar na haar oprichting (1803 – 2003) voerden de Zusters van Liefde de ingrijpende beslissing door om het beleid van de instellingen een nieuwe impuls te geven met de uitbouw van een netwerkorganisatie die de naam Tabor kreeg. Het bijbelse verhaal rond de berg Tabor heeft een sterke symboliek rond reflectie, toekomstgerichtheid en transformatie. Tevens drukt het de christelijke identiteit uit, waar de organisatie blijvend voor kiest.

De congregatie heeft een grote traditie op het vlak van christelijke opvoeding en onderwijs.
Deze traditie, met openheid voor andere religieuze of atheïstische opvattingen, beogen we ook vandaag verder te zetten.
Als katholieke basisschool willen wij kinderen begeleiden in hun groei tot goed gevormde jong-gelovigen.
In onze school staat het kind centraal. Wij houden rekening met de eigen gaven, mogelijkheden en beperktheden van elk kind. Hun evolutie, ontplooiing en geluk zijn onze voornaamste bekommernis.

De basiswaarden die in onze werking centraal staan noemen we ankerpunten: zij vormen de doelen van ons christelijk opvoedingsproject.
Hierbij baseren wij ons op de “Ankerpunten”: gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie.
De uitdieping van deze waarden staan uitgeschreven in ons opvoedingsproject.

In ieder geval bent u hier van harte welkom! 
Directie en schoolteam

WEEKMENU

maandag 05/09/2022

Het weekmenu wordt niet meer meegedeeld.
De ouders kiezen voor het ganse schooljaar (zie roze fiche) op welke dag hun kind warm middagmaal gebruikt.
Enkel op dinsdag is het varkensvlees.
 

dinsdag 06/09/2022

Het weekmenu wordt niet meer meegedeeld.
De ouders kiezen voor het ganse schooljaar (zie roze fiche) op welke dag hun kind warm middagmaal gebruikt.
Enkel op dinsdag is het varkensvlees.

woensdag 07/09/2022

Het weekmenu wordt niet meer meegedeeld.
De ouders kiezen voor het ganse schooljaar (zie roze fiche) op welke dag hun kind warm middagmaal gebruikt.
Enkel op dinsdag is het varkensvlees.

donderdag 08/09/2022

Het weekmenu wordt niet meer meegedeeld.
De ouders kiezen voor het ganse schooljaar (zie roze fiche) op welke dag hun kind warm middagmaal gebruikt.
Enkel op dinsdag is het varkensvlees.

vrijdag 09/09/2022

Het weekmenu wordt niet meer meegedeeld.
De ouders kiezen voor het ganse schooljaar (zie roze fiche) op welke dag hun kind warm middagmaal gebruikt.
Enkel op dinsdag is het varkensvlees.

KEUKEN

Tijdens de middagpauze kan je dagelijks een gezonde en lekkere warme maaltijd uit eigen keuken krijgen.
Je kan ook je lunchpakket van thuis meebrengen. Dit stop je in een genaamtekende brooddoos.We gebruiken geen aluminiumfolie!
Bij je lunchpakket kan je soep, melk of water verkrijgen. Eigen drankjes zijn niet toegestaan!

OPENINGSUREN

07u30 tot 08u10 Hoofdingang morgenopvang
08u10 tot 08u25 Poort  
08u25 tot 11u35 Klastijd Alle dagen
behalve op woensdag tot 12u00
  Middagpauze  
13u20 tot 15u40 Klastijd  
15u40 tot 16u10 Poort  
16u10 tot 17u40 Hoofdingang avondopvang
16u10 Studie & opvang De studie wordt verlaten op vastgelegde tijdstippen: 16u40 / 17u10 (behalve op vrijdag – 'open studie')
tot 17u40 einde opvang

INSCHRIJVEN

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Inschrijven van leerlingen

 

SCHOOLREGLEMENT

Jaarlijks wordt het schoolreglement goedgekeurd door de Schoolraad.

UNIFORM

Door het dragen van een uniform streeft Sint-Bavo Basisschool naar soberheid en eenvoud voor alle leerlingen. Leerlingen worden gewaardeerd op basis van talent en innerlijke rijkdom, niet op basis van uiterlijk vertoon. We willen met ons uniform een jarenlange traditie verderzetten en tonen dat we als school een eenheid vormen. Een schooluniform biedt ook heel wat voordelen.

Meer info over het uniform of de prijzen vindt u terug door op het desbetreffende item te klikken.

“Soms is het saai omdat iedereen dezelfde kleur draagt maar toch heeft iedereen zijn eigen stijl.”

OUDERS

De ouderraad denkt en werkt mee met de school op pedagogisch en praktisch (financieel en materieel) niveau. In de ouderraad zetelen zowel de directie als de leerkrachten en de ouders, zodat op die manier de meest vruchtbare samenwerking kan ontstaan. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. De ouderraad heeft 4 vertegenwoordigers in de schoolraad. De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

ouderraad@sint-bavo.be

ZORG OP SCHOOL

Als school wensen wij ons ten volle in te zetten voor de toevertrouwde kinderen.
Zorgbreed werken is veel meer dan lesgeven alleen. Het kan alleen met de inzet van het ganse team.
De zorg op onze school wordt gecoördineerd door Mw. Brigitte Bertrand (zorg@sint-bavo.be). Zij werkt nauw samen met het CLB.

Zorgvisie

Zorgbeleidsplan

Bekendmaking CLB

PEDAGOGISCH PROJECT

Uw keuze voor onze school betekent dat u ons vertrouwen schenkt. U staat een deel van de opvoeding van uw kind aan ons leerkrachtenteam af. Hiervoor willen wij u danken.
Een vlotte samenwerking is een garantie voor een goede verstandhouding.
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen en de afspraken van onze school na te leven en dat u ons christelijk opvoedingsproject loyaal steunt.
Wij willen degelijk onderwijs bieden en een verzorgde opvoeding met als inspiratiebron de opdrachtsverklaring van de Zusters van Liefde.

Pedagogisch project